Lublin, dnia 24 maja 2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Kancelaria Adwokacka Adwokata Pawła Olszaka (ul. Stanisława Staszica 5/5, 20 – 081 Lublin) informuje:

Definicje:

  1. Administrator Danych Osobowych – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
  2. Dane osobowe lub Dane – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
  3. Przetwarzanie danych –operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
  4. Organ nadzorczy – niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO.

I.          Tożsamość i dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adw. Paweł Olszak, ul. Staszica 5/5, 20-081 Lublin.

II.        Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy (wykonania zlecenia), świadczenia pomocy prawnej lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

III.       Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

a)    Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b)   niezbędność wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c)    niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

IV.      Informacja o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców

Odbiorcą Danych osobowych mogą być sądy, urzędy i organy państwowe, jak też inne osoby fizyczne i prawne, jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy, dochodzenia roszczeń i udzielania pomocy prawnej.

V.        Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

VI.      Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

VII.    Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, w tym uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Panią/Pana cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII.    Informacje o podaniu danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek zawarcia umowy lub podjęcia czynności niezbędnych przed jej zawarciem. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia pomocy prawnej lub wykonania zlecenia.

VIII. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.