W dniu 30 marca 2018 roku Prezydent podpisał ustawę zmieniającą ustawę, z dnia 23 lutego 1991 roku, o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Akt ten został ogłoszony w Dzienniku Ustaw w dniu 13 kwietnia 2018 r. i wszedł w życie w dniu 28 kwietnia 2018 roku.

Pomimo faktu, że nowelizacja obejmuje zaledwie kilka przepisów ma ona istotne znaczenie, bowiem w sposób znaczny rozszerza zakres osób uprawnionych do uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznane krzywdy, wynikłe z wykonania uznanego za nieważne orzeczenia sądowego.

Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta ustawą będą to osoby, które wraz z matkami przebywały (w tym także jako dzieci poczęte) w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia oraz osoby, których matka w okresie ciąży przebywała w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia.

Podkreślenia wymaga, że tak jak w przypadku dochodzenia roszczeń przez osoby represjonowane możliwość dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia przez dzieci matek, w stosunku do których zachodzą przesłanki do stwierdzenia nieważności orzeczenia, jeżeli oskarżoną uniewinniono lub postępowanie umorzono z powodów, o których mowa w art. 17 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu postępowania karnego, i nie zostało prawomocnie zasądzone odszkodowanie i zadośćuczynienie, a matki te były zatrzymane lub tymczasowo aresztowane. Nowelizacja zapewnia także możliwość dochodzenia roszczeń wobec matek pozbawionych wolności bez przeprowadzenia zakończonego orzeczeniem postępowania.

Jest to niewątpliwie bardzo ważna nowelizacja ustawy lutowej usuwająca formalną przeszkodę w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych przez osoby bezprawnie pozbawione wolności przez aparat PRL, a dotychczas nieuznawane za represjonowane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego w rozumieniu ustawy.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy przed wejściem w życie tej nowelizacji stwierdzono już nieważność orzeczeń wobec represjonowanej matki dziecka roszczenie dziecka należy zgłosić w terminie 3 lat.

Fot. Gregorius71

Powiązane artykuły

Ustawa o przeciwdziałaniu...

W dniu 20 lipca 2018 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii...

Art. 71 ustawy o...

Przepis art. 71 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje szczególny tryb...

System dozoru elektronicznego

System dozoru elektronicznego (SDE) stanowi kluczowe narzędzie w egzekwowaniu kar...

One comment

Dodaj komentarz