Za naruszenie praw pacjenta można otrzymać zadośćuczynienie za doznaną krzywdy. Taką możliwość przewiduje przepis art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. – o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku naruszenia praw pacjenta, pacjent musi jedynie wykazać fakt naruszenia, a niekoniecznie udowadniać naruszenia dobra osobistego.

W przypadku naruszenia prawa pacjenta do godnego umierania (obejmującego m.in. prawo do obecności bliskich podczas świadczeń zdrowotnych, prawo do informacji o stanie zdrowia czy prawo do odmowy leczenia ratującego życie), osoby uprawnione (takie jak małżonek, krewni lub przedstawiciele ustawowi) mogą domagać się zadośćuczynienia pieniężnego.

Warto zauważyć, że nie każde naruszenie prawa pacjenta przewiduje możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie na podstawie art. 4. Nie obejmuje to m.in. sytuacji, gdy naruszono prawo pacjenta:

  • do przechowywania wartościowych przedmiotów w depozycie placówki medycznej,
  • udzielania informacji o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  • dostępu do dokumentacji medycznej,
  • zgłaszania działań niepożądanych leków.

Katalog praw pacjenta, jakie określa ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jest otwarty, co oznacza, że możliwe jest dochodzenie roszczeń za naruszenie praw nieuwzględnionych bezpośrednio w ustawie. Można się odwołać np. do Karty Praw Pacjenta, zawierającej szerszy zakres praw, jakie wynikają z różnych aktów prawnych.

Powiązane artykuły

Post Not Found.

Dodaj komentarz