Naruszenie praw pacjenta

Nie jest powszechnie wiadomym, że za zawinione naruszenie praw pacjenta przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Taką możliwość przewiduje przepis art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. – o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Co więcej, pacjent w tym przypadku zobowiązany jest jedynie do wykazania, że doszło naruszenia praw pacjenta. Nie jest koniecznym natomiast udowodnienie naruszenia dobra osobistego.

W przypadku natomiast naruszenia prawa pacjenta do umierania w spokoju i godności (w tym zakresie można wyróżnić również prawo do obecności osoby bliskiej w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych, prawo do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia, prawo do żądania zaprzestania leczenia ratującego lub podtrzymującego życie), wymienione w przepisie osoby, tj. małżonek, krewni lub powinowaci do drugiego stopnia w linii prostej lub przedstawiciel ustawowy, mogą domagać się zasądzenia przez Sąd odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przez nich cel społeczny.

Należy jednocześnie pamiętać, że nie w każdym przypadku zawinionego naruszenia prawa pacjenta ustawa przewiduje możliwość domagania się zadośćuczynienia na podstawie wskazanego przepisu art. 4. Nie dotyczy to sytuacji, gdy doszło do zawinionego naruszenia prawa pacjenta do:

przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;
informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych;
dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia;
-zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.

Katalog praw pacjenta wymieniony w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest katalogiem otwartym, co oznacza, że możliwym jest dochodzenie roszczeń za naruszenie praw pacjenta nie wymienionych ww. ustawie, posiłkując się np. Kartą Praw Pacjenta, która zawiera szeroki ich katalog wynikający z różnych ustaw.

Powiązane artykuły

Post Not Found.

Dodaj komentarz